GDPR

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR – EUROMETA s.r.o.

Společnost EUROMTA s.r.o. dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, kterou považuje za svou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jakými principy a pravidly se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme.

Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů - (dále jen „GDPR“), za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí.

Případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž zasílat prostřednictvím e-mailu na eurometa@email.cz.

Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který jsou nezbytný
• pro poskytování našich kooperačních služeb , které si s námi sjednáváte
• jsou zpracovávány pro účely plnění smluvních vztahů,
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných točených osob (např. vymáhání pohledávek správce
• archivnictví vedené na základě zákona
• výběrová řízení na volná pracovní místa
• plnění dalších zákonných povinnosti správce

Pokud jsme zpracovateli osobních údajů, což nemusí být vždy, tak platí, že osobní údaje zpravidla nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, ale hlavně z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.V případě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto oprávněné zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání se zákazníkem – subjektem údajů.

Osobní údaje zpracováváme abychom našim zákazníkům poskytli veškeré služby, které vyplývají se smluvních vztahů .

Právní základ pro zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Z českých právních předpisů je to zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu zákazníků), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění.

Kategorie osobních údajů
• adresy a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu ůdajů (např. jmené, příjmení , titul,rodné číslo datum narození, adresa IČ, DIČ)
• Telefonní čisla emaily a jiné lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a uchovávané z důvodu zákonné povinnosti
• IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služeb
• popisné údaje ( např. bankovní spojení)
• další údaje pro plnění mluv
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonu v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.) Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Společnost EUROMETA s.r.o. může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:
• orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;
• účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;
• v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;
• poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
• poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb;
• dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb a produktů plyne, anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů společnosti EUROMETA s.r.o..

Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Po uplynutí zákonné lhůty budou všechny Vaše osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu zpracování,

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má subjekt právo kdykoli vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Správce neměl Vaše údaje zpracovávat. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu je možné vždy vznést námitku bez dalšího zdůvodňování.

Kontaktní informace

V ohledu ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese:
• EUROMETA s.r.o., Hrabyně 205-areál, 747 67 Hrabyně 3
• e-mail: eurometa@email.cz
• Datová schránka: e4dcw4z
• Případně se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů: Jaromíra Carbola

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a v provozovně správce.

Společnost EUROMETA s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5432.

© 2010 - 2014 EUROMETA s.r.o.
Návrh a realizace webu:
Daniel Novák, 2010